^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 05 28

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai ir darbuotojai. 

Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą.

Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

Skaitytojams  į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

Labai svarbu — elgesys. Biblioteka skirta visiems, todėl išsaugokime ir kitoms kartoms. Dirbti reikia tyliai — juk aplinkui mokomasi!!!

Bibliotekoje nevalgykite ir negerkite. Tai galite padaryti mokyklos valgykloje.

Nekeiskite bibliotekos fondų sustatymo tvarkos, neardykite katalogų ir kartotekų.

Neišneškite spaudinių iš bibliotekos, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas.

Nustatytu laiku grąžinkite spaudinius 

Skaitykite mėgaudamiesi — tai iš teisų didelis malonumas.

TAISYKLĖS SUGALVOTOS TAM, KAD JŲ LAIKYTŲSI, O NE LAUŽYTŲ!
 
 

Skaitytojo atsakomybė

 

  Praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą ar vadovėlį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti dviguba  jo rinkos kaina (jei spaudinys buvo pirktas litais).
  Pabaigęs mokyklą arba nutraukęs mokymąsi joje, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
  Stojantiesiems egzaminams ruoštis vadovėliai ir knygos skolinami už piniginį užstatą, atitinkantį spaudinio vertę.
  Baigiantis mokslo metams moksleiviai ir darbuotojai, knygas ir vadovėlius grąžina į biblioteką nustatyta tvarka, o atostogų metu vėl galima naudotis biblioteka.
  Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar pažeidęs naudojimosi biblioteka taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį pranešta mokyklos vadovybei ir tėvams bei globėjams.
  Bibliotekininkas mokyklos vadovo įsakymu nesilaikantiems taisyklių skaitytojams terminuotai arba visam laikui gali atimti teisę naudotis biblioteka.

  Abonente mokiniai knygas gali pasirinkti patys

  Lentynose knygos sudėtos pagal mokslo šakas:
  0 — Bendrasis skyrius.
  1 — Filosofija. Psichologija.
  2 — Religija. Teologija.
  3 — Visuomenės mokslai.
  5 — Matematika. Gamtos mokslai.
  6 — Taikomieji mokslai. medicina. Technika.
  7 — Menas. Fotografija. Žaidimai. Sportas.
  8 — Kalbotyra. Filologija. Grožinė literatūra. Literatūros mokslas.
  9 — Geografija. Biografijos. Istorija.