^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 11 27

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

208061

Mokiniams

 

Mokinių vežiojimo tvarka

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKA NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS


MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, auklėtojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už  save ir kitus.

2.      Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau - Taisyklės), žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

 II. MOKINIO TEISĖS

3. Mokinys turi teisę:

3.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.3. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir sveikatos priežiūros pagalbą;

3.4. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusia informaciją;

3.5. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

3.6. dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

3.7. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

3.8. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;

3.10. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

III. MOKINIO PAREIGOS

 4. Stropiai ir sąžiningai mokosi pagal savo sugebėjimus, gerbia mokymo įstaigos bendruomenės narius ir jų nuomonę.

5. Į pamokas atvyksta laiku, nepraleidinėja jų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas turi pateisinti tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliais ar gydytojų pažymomis. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iš eilės.

6. Laikosi higienos reikalavimų: mokymo įstaigos vilki tvarkingą ir švarią aprangą, patalpose būna be kepurės ir striukės.

7. Pasiruošia pamokoms, turi mokymusi reikalingas priemones.

9. Pamokų ir pamokų ruošos metu stropiai mokosi, kultūringai elgiasi. Atlieka mokyklos administracijos mokytojų, auklėtojų pateiktas užduotis.

10. Iš mokymo įstaigos ar iš pamokos išeina tik mokytojui ar auklėtojui leidus.

11. Tausoja mokymo įstaigos turtą, taupo elektros energiją, vandenį.

12. Už sugadintą mokymo įstaigos turtą atlygina nustatyta tvarka.

13. Mokymo įstaigos bibliotekoje -  valgykloje ir kitose bendrose patalpose laikosi tose patalpose nustatytos tvarkos.

14. Gyvenantys mokymo įstaigos bendrabutyje laikosi bendrabučio taisyklių.

15. Dalyvauja popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo pomėgius ir poreikius.

16. Pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikosi mokytojų, trenerių, vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių.

17. Žino ir laikosi saugaus eismo ir darbo saugos taisyklių.

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA  

18. Mokymo įstaigos ir jos teritorijoje pamokų ir pertraukų metu mokiniui draudžiama:

18.1. naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;

18.2. rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas;

18.3. atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;

18.4. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai  paimami ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams);

18.5. kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;

18.6. lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus.

V. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

19. Paskatinimai:

19.1. pagyrimai;

19.2. padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;

19.3. apdovanojimas atminimo dovanomis, BARI nominacijomis pažangiausiems mokiniams;

19.4. ekskursijos aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems mokiniams.

20. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:

20.1. klasės vadovo, auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu;

20.2. informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;

20.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į mokyklą.

21. Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašus.

22. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:

22.1. pastaba;

22.2. papeikimas;

22.3. pašalinimas iš mokymo įstaigos gavus švietimo skyriaus pritarimą.

Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.

VII. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

23. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

24. Mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.