Naujas projektas mokykloje

Erasmus logotipas    Mokykla pradeda vykdyti bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumų projektą  „Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Finansavimo suma – 24.800 tūkstančių eurų.
                 

   Projekto tikslas – perimti šiuolaikišką, pozityvią Šiaurės šalių patirtį mokytojo meistriškumui kelti bei  kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, siekiant individualios mokinio pažangos. Kvalifikacijos tobulinimo kursų ir darbo stebėjimo  metu  mokyklos mokytojai  susipažins su  Šiaurės šalių švietimo sistemomis, mokysis vykdyti ugdymo aplinkos pokyčius (diegti inovacijas,  skatinti profesionalumą ir tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, motyvaciją, gerinti ugdymo kokybę,  mokyklos mikroklimatą),  ugdysis kompetencijas, lemiančias ugdymo kokybę (darbo su spec. poreikių vaikais specifika, metodai; mokymo proceso individualizavimas; IKT kompetencijų bei anglų kalbos žinių tobulinimas, planavimo ir pokyčių procesų valdymo, gerosios patirties sklaidos skatinimas).
  Projekto metu susibūrusi 8 žmonių darbo grupė vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus Škotijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje bei darbo stebėjimo vizitą Norvegijos mokykloje. Bus  sukurtas informacinis biuletenis apie Šiaurės šalių švietimo sistemas, jų suderinamumą su Lietuvos švietimo sistemomis, pateiktos rekomendacijos Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos mokykloms, parengtas metodinis leidinys, aprašantis  naujai įsisavintus mokymo metodus lietuvių ir anglų kalba, vedamos   atviros pamokos, surengtas  seminaras rajono mokytojams. Projekto trukmė  14 mėnesių.
  Birželio 5-7 dienomis bus vykdoma projekto dalyvių atranka. Mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje, turi pateikti atrankos komisijai dalyvavimo projekte motyvacijos aprašymą, kuriame aprašyta kompetencijos ir gebėjimai, gerosios patirties sklaida, dalyvavimo projekte motyvas (laisva forma).


                                                 Projekto koordinatorė  Asta Fjellbirkeland