Vaiko gerovės komisija

Į S A K Y M A S
DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO

2017 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. V- 132
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 ,,Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija):
1. S u d a r a u  mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtį ir išdėstau taip:   
1.1. Gintaras Daugėla, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas;
1.2. Ilona Strumilienė, mokyklos spec. pedagogė, pavaduotoja;
1.3. Alvyra Lozinovienė, rusų kalbos mokytoja, sekretorė;
1.4. Irena Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
1.5. Vida Repečkaitė, mokyklos psichologė;
1.6. Audronė Bieliauskienė, mokyklos soc. pedagogė;
1.7. Deimantė Orlovienė, mokyklos logopedė;
1.8. Birutė Tretjakova, spec. pedagogė;
1.9. Nelė Rasalienė, specialiojo ugdymo skyriaus–daugiafunkcio centro spec. pedagogė.
2. L a i k y t i  netekusiu galios direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-147 „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos pakeitimo“.

Direktorė                                                                                                          Dalia Kugienė